De beëdiging- Model verzoekschrift tot beëdiging

- Nieuw VOG NP aanvraagformulier per 1 juli 2016 - geldig tot 31 maart 2017

- Nieuw VOG NP aanvraagformulier per 1 april 2017

- Model verzoek tot goedkeuring stage en patroon

- Instructie stagebegeleidingsplan

- Model goedkeuring buitenstage

- Model goedkeuring stage voor stagiaire-ondernemer

- Model goedkeuring stage in dienst anders dan van een advocatenkantoor


 

Beëdiging als advocaat
 

Om de eerste keer als advocaat te kunnen worden beëdigd moet je een plek hebben gevonden als advocaat-stagiaire op een advocatenkantoor. Daar zal dan één van de advocaten als patroon voor je optreden tijdens de stage van drie jaar. Je moet een beëdigingsverzoek (in enkelvoud) indienen bij de raad van de orde in het arrondissement waar je kantoor gevestigd is om beëdigd te worden door de rechtbank, onder gelijktijdige toezending van het verzoek tot goedkeuring stage en patroon (in enkelvoud).

Bij het verzoek tot beëdiging moeten de in de wet aangegeven bijlagen met betrekking tot je opleiding en persoonlijke status worden gevoegd. Eén van de bijlagen is een Verklaring Omtrent het Gedrag; de VOG voor een natuurlijk persoon. Klik hier voor een vooraf ingevuld aanvraagformulier VOG NP. De VOG dient in origineel toegezonden te worden.

De VOG wordt verstrekt door de Dienst JUSTIS/COVOG van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het COVOG beoordeelt aan de hand van een screeningsprofiel of strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG.

Voor beëdiging als advocaat geldt het specifieke screeningsprofiel voor juridische dienstverlening met een terugkijktermijn van 10 jaren (sinds december 2014) in verband met de hoge mate van integriteit die aan een advocaat gesteld wordt.

Om tijdig beëdigd te kunnen worden voor deelname aan de voorjaarscyclus van de beroepsopleiding advocaten (BA) die aanvangt op 1 maart van ieder jaar, dient u uiterlijk 1 december van het daaraan voorafgaande jaar uw beëdigingsverzoek in te dienen.

Om tijdig beëdigd te kunnen worden voor deelname aan de najaarscyclus van de BA die aanvangt op 1 september van ieder jaar, dient u uiterlijk 1 juni van dat jaar uw beëdigingsverzoek in te dienen.

Het is mogelijk om het verzoekschrift tot beëdiging per e-mail ingescand toe te sturen. U dient dan echter wel gelijktijdig de originele VOG per post na te zenden.

Her-beëdiging

Bij herintreding nadat een advocaat enige tijd niet op het landelijk tableau heeft gestaan moet opnieuw beëdiging plaatsvinden. Dit geschiedt via het indienen van een beëdigingsverzoek (in enkelvoud) bij de raad van de orde in het arrondissement waar het kantoor gevestigd is of zal worden. Bij dit verzoek moeten de in de wet vermelde bijlagen worden gevoegd. De (originele) VOG is ook voor her-beëdiging vereist en de terugkijktermijn is eveneens 10 jaren.

Het aanvraagformulier voor het aanvragen van een VOG vindt u hier. Meer informatie vindt u op de website van de Dienst JUSTIS/COVOG. Een toelichting bij het formulier en bij het screeningsprofiel staan eveneens op de website.

Het is mogelijk om het verzoekschrift tot beëdiging per e-mail ingescand toe te sturen. U dient dan echter wel gelijktijdig de originele VOG per post na te zenden. 

 
Wijzigingsbesluit buitenstages (RIO en OIO)


Bijgaand ter informatie het door de algemene raad vastgestelde Wijzigingsbesluit buitenstages, waarmee de Beleidsregel onderwijs en toetsen BA wordt gewijzigd. Dit Wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016. Klik hier.